Make your own free website on Tripod.com
Home | Favorite Links | Contact Me | E.Books | Polymer Chemistry | Polymer Abrivation | Paint | Adhesive | Hotmelt Adhesive | Polymer Processing
vajename

Polymer

A

 

آئروسل    Aerosol                                                                                                                       

شكلي از حالت كلوئيدي است كه در آن ذرات بسيار ريز جامد يا مايع در هوا پراكنده هستند.

 

آروماتيسيته     Aromaticity                                                                                                             

معياري از ميزان حلقه‌هاي آرماتيك موجود در يك تركيب است. هر چه به ازاي يك حلقه آروماتيك تعداد اتصالات دوگانه كربن‌كربن بيشتر باشد آروماتيسيته تركيب بالاتر خواهد بود.

 

هيدروكربنهاي آليفاتيك   Aliphatic Hydrocarbons                                                                                 

تركيباتي كه در ساختار خود داراي هيدروژن و كربن به شكل زنجيري و نه حلقه‌اي باشند.

 

پليمر بي‌شكل                                                                                                 Amorphous Polymer

حالتي است كه در آن زنجيرهاي پليمر در بي‌نظم‌ترين وضعيت خود از نظر شكل مولكولي قرار دارند به آن پليمر غيربلوري هم گفته مي‌شود. از اين نوع پليمرها مي‌توان به پلي‌استيرن ، آكريليك‌ها و پلي‌وينيل كلريد  اشاره كرد.

 

نسبت منظر                                                                                                              Aspect Rati     

نسبت عرض به ارتفاع يا طول به قطر ذره را گويند. نسبت منظر گوياي ميزان كشيدگي ذره است. هر چه اين نسبت از يك بزرگتر باشد نشان‌دهنده غيركروي‌تر بودن ذره است. براي ذرات كروي نسبت منظر برابر يك است.

B

ايزوسيانات بلوكه                                                                                                 Blocked Isocyanat

از واكنش ايزوسيانات‌ها با عوامل بلوكه‌كننده (مانند اتيل‌مالونات يا اتيل‌استواستات) گروه فعال ايزوسيانات در دماي اتاق غيرفعال شده و تركيب تا پيش از بالابردن دما پايدار باقي مي‌ماند. محصول تهيه‌شده از واكنش ايزوسيانات‌‌‌‌هاي آلي با عوامل بلوكه‌كننده را ايزوسيانات‌هاي بلوكه گويند.

 

محمل  Binder                                                                                                                               

محمل بخشي از رنگ است كه سبب پيوستگي لايه و چسبندگي رنگ به سطح مي‌شود.مخلوطي از رزين‌ها ، نرم‌كننده‌ها، روغن‌هاي خشك‌شونده و غيره است. 

 

ميزان اكسيژن‌ خواهي زيست شيميايي                                          Biochemical Oxygen Demand(BOD)

مقدار اكسيژن مورد نياز براي اكسايش زيست‌شناسي (بيولوژيكي) مواد آلي موجود در آب يا فاضلاب. اين مقدار به عنوان شاخصي براي تعيين ميزان آلودگي پسابها كاربرد دارد.

 

ميزان اكسيژن‌ خواهي شيميايي                                                   Biochemical Oxygen Demand(COD)

مقدار اكسيژن لازم براي اكسايش مواد آلي موجود در آب يا فاضلاب.  معمولا به عنوان شاخصي براي تعيين ميزان آلودگي پسابها شناخته مي‌شود.

 

عامل پف‌زا      Blowing Agent                                                                                                         

ماده‌اي است كه به تنهائي يا در تركيب با ساير مواد قادر به توليد ساختاري سلولي در يك توده پلاستيكي يا لاستيكي است. بنابراين ، عامل پف‌زا شامل موارد زير مي‌باشد‌ :

- گازهاي فشرده كه هنگام حذف فشار منبسط مي‌شوند.

- جامدات انحلال‌پذير كه هنگام شكسته‌شدن منافذي را باقي مي‌گذارند ، مانند بي‌كربنات‌سديم يا آمونيوم.

- مايعات مختلف كه هنگام تبديل به گاز ايجاد سلول مي‌كند ، مانند هيدروكربن‌هاي آليفاتيك ، آروماتيك و هالوژن‌دار و اترها و الكلها.

 

پليمرشدن توده                                                                                                Bulk Polymerization

اين نوع پليمرشدن با عنوان پليمرشدن جرمي يا قطعه‌اي نيز شناخته مي‌شود.سيستم تنها شامل مونومر و پليمر (آغازگر) است و از نقطه‌نظر فرمول‌بندي و تجهيزات، ساده‌ترين روش پليمرشدن به شمار مي‌رود. كاربرد اصلي اين نوع پليمرشدن در صنعت اغلب در توليد پليمرهاي با وزن مولكولي كم است كه اكثرا به عنوان چسب ، نرم‌كننده و افزودني‌هاي روان‌كننده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

C

 

موئينگي                                                                                                                       Capillarity 

حركت رو به بالاي مايعات در مجاري بسيار نازك ( لوله هاي موئين) و يا در مواد متخلخل (اسفنج‌ها) به خاصيت موئينگي يا اختصارا” موئينگي موسوم است. اين پديده زماني به وقوع مي‌پيوندد كه نيروي كشش سطحي بين مايع و سطح تماس آن بيش از نيروي وزن ستون مايع باشد. عامل حركت آب در ساقه گياهان و درختان بلند ناشي از همين خاصيت است.

 

نانوتيوبهاي كربن                                                                                               Carbon Nanotubes

ساختارهاي استوانه‌اي توخالي متشكل از اتم‌هاي كربن را گويند كه از استحكام بالا و وزن پايين برخوردارند. آنها در اشكال مختلف : استوانه‌اي ، كروي ، مخروطي ، لوله‌اي و اشكال پيچيده موجوداند.

 

 

تعداد اتصالات بين زنجيره‌هاي پليمري در واحد حجم را گويند. هر چه چگالي اتصالات عرضي بيشتر باشد به معني آن است كه ماده سخت‌تر است. اگر چگالي اتصالات عرضي از يك حد خاص براي ماده‌اي بخصوص بالاتر رود ماده غيرقابل حل و ذوب خواهد شد.

 

ايزومرهاي سيس و ترانس                                                                                Cis & Trans Isomers

حالت‌هاي فضايي مولكول را گويند كه به واسطه وجود پيوند دو گانه نمي‌توانند در دماهاي معمولي به هم تبديل شوند.

 

كاتاليزور شيمی گزين                                                                         (Chemoselective Catalyst)         

كاتاليزوهايي هستند كـه از طـريق يـك يـا چند گروه فعال, واكنش‌هاي خاصي را بر‌مي‌گـزينند و انجـام مي‌دهنـد. اگر واكنـش شيميايـي صد در صد كامل انجـام شود, برخـي از محققيـن ترجيح مـي‌دهند آن را ”كاتـاليزور شيمـي ويـژه”  بنامند.

 

گرمايش جابجایی                                                                    (Convection Heat)                              

فرايندي كه در آن گرما از قسمتي از سيال به قسمت ديگري از آن به دليل حركت خودسيال ، انتقال مي‌يابد. علت وقوع اين پديده تغيير چگالي سيال در اثر افزايش يا كاهش دما است.                                          

                                                                                

D

كف‌زدا                                                                                                    (Defoamer)                   

موادي هستند كه موجب كاهش و يا حذف كامل كف در برخي سامانه‌هاي كف‌زا مي‌شوند. براي نمونه اولئات پتاسيم در سامانه‌هاي روغن‌هاي امولسيون در آب عمل كف‌زدايي انجام مي‌دهد.

 

آب يون زدوده                                                                                 (Deionized Water)                       

آبي كه طي فرايند تبادل يون در آن همه گونه‌هاي باردار يا نمك‌هاي آلي و معدني قابل يونش حذف شده‌اند.

 

پراكنش                                                                                                            Dispersion                

يك سامانه پايدار يا ناپايدار متشكل از ذراتي بسيار ريز اما بزرگتر از اندازه كلوئيدي, كه بطور يكنواخت در يك محيط توزيع شده‌اند.

E

 

رسوب‌دهی الكتريكی                                                                                              Electrodeposition                    

نشاندن يك ماده روي يك الكترود در اثر عبور دادن جريان الكتريكي از درون يك محلول هادي جريان برق فرايندي است كه بواسطه آن رنگ باردار شده به طريق الكتريكي روي سطوح با بار مخالف نشانده مي‌شود.

 

رنگ يار     Extender                                                                                                                        

يك نوع پودر معدني است كه معمولا خاصيت پوشش‌دهندگي كمي دارد و هنگامي كه در رنگ به كار مي‌رود به تشكيل لايه رنگ و كارايي بيشتر آن كمك مي‌كند. همچنين ، از ته‌نشين شدن رنگ در قوطي جلوگيري مي‌كند. اين ماده ارزان قيمت بوده و همراه با مواد پركننده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

كپسولي‌كردن    Encapsulation                                                                                                       

كپسولي‌كردن يا به عبارتي ميكروكپسولي كردن فرايندي است كه طي آن يك ماده فعال بوسيله كپسول محافظت مي‌شود. كپسول‌ها در واقع حامل‌هاي اين موادند. در اين فرايند عامل فعال مي‌تواند از مواد مختلفي چون دارو ، آفت‌كش ، سلول‌هاي زنده ، جوهر كاغذهاي بدون كاربن ، مواد عطري و از اين قبيل باشند. معمولا از فرايند كپسولي كردن براي آزادسازي كنترل‌شده مواد استفاده مي‌شود. جداره كپسول به كمك حلال ، گرما يا هر وسيله ديگر سوراخ شده يا از بين مي‌رود و بدين ترتيب ماده فعال آزاد مي‌شود.

 

پليمرشدن امولسيوني                                                                                 Emlusion Polymerization 

نوعي پليمرشدن است كه در آن سيستم شامل مونومر ، ماده فعال در سطح ، آغازگر و آب است. در اين پليمرشدن مي‌توان پليمري با وزن مولكولي خيلي زياد به دست آورد ، چرا كه واكنش آغاز در فاز آبي رخ مي‌دهد و واكنش پايان در فاز ديگر يعني فازمونومر-پليمر انجام مي‌شود.

F

 

عامل                                                                                                                                                                         Function   

در فرهنگ لغات شيمي و رنگ به گروه‌ها و پيوندهاي شيميايي موجود در يك تركيب خاص گفته مي‌شود كه وظيفه مشخصي به عهده دارند و در واكنش‌هاي خاص شركت مي‌جويند. مثلا” عامل ايزوسيانات (NCO) در پلي‌يورتان‌ها.

 

راديكال آزاد Free Radical                                                                                                                  

به يك اتم يا گروهي از اتم‌ها گفته مي‌شود كه داراي حداقل يك الكترون جفت نشده است. بسياري از راديكال‌هاي آزاد ،  مواد واسطه با واكنش‌پذيري و انرژي زياد و طول عمر كوتاه بوده و جداسازي آنها مشكل است. اين مواد در بسياري از فرايندهاي پليمرشدن نقش اساسي دارند.

G

 

انتقال شيشه‌ای (Tg)                                                                                                         Glass Transition Temperature  

در مواد بي‌شكل با افزايش دما، ماده از حالت شيشه‌اي و سخت به حالت لاستيكي و نرم درمي‌آيد. دماي وقوع اين پديده را Tg گويند. در اين دما مولكول‌هاي مواد درشت مولكول از حالت منجمد درآمده و تحركات گرمايي در حدي است كه مولكول مي‌تواند در محل خود شكل‌هاي مختلفي را به خود بگيرد.

H

 

سخت‌كننده      Hardner                                                                                                                

به دسته وسعي از مواد گفته مي‌شود كه موجب وقوع برخي واكنش‌هاي شيميائي شده و به واسطه آن سامانه سخت و يا پخت مي‌گردد. سخت‌‌كننده مي‌تواند آغازگر (پراكسيد) ، كاتاليزور و يا جزء دوم واكنش‌دهنده (آمين) باشد.

 

هموپليمر    Homopolymer                                                                                                               

به پليمري گفته مي‌شود كه از پليمرشدن يك مونومر منفرد به دست مي‌آيد. در اين گونه پليمرها تنها يك نوع واحد تكراري در ساختار زنجيري مولكولها مشاهده مي‌شود.

 

گرماذوب  Hotmelt                                                                                                                           

به آميزه‌هاي گرمانرمي گفته مي‌شود ، كه در حالت طبيعي در دماي معمولي جامدند ، اما بر اثر گرما به حالت سيال درمي‌آيند. از اين تركيبات به عنوان چسب‌ها و پوشش‌ها استفاده مي‌شود.

I

 

شبكه پليمری در هم نفوذ كرده                                                 (Inter Pentrating Polymer Network)       

يك آميخته پليمري است كه در آن يك پليمر اتصال عرضي‌دار به واسطه حضور مونومر دوم متورم مي‌شود و با وارد كردن عامل بوجود آورنده اتصالات عرضي عمل پليمر شدن مونومر دوم بوقوع مي‌پيوندد كه حاصل دو ساختار اتصال عرضي‌دار در هم نفوذ كرده‌است. شرط لازم براي شكل‌گيري اين نوع آميخته‌هاي پليمري سازگاري و امتزاج‌پذيري نسبي ميان دو پليمر است.

 

گرانروی ذاتی                                                                                  (Intrinsic Viscosity)                     

ميزان گرانروي ويژه (گرانروي تقسيم بر غلظت محلول) وقتي كه غلظت محلول به صفر ميل كند. در واقع گرانروي محلولهاي بي‌نهايت رقيق از اين طريق اندازه ‌گيري و بررسي مي‌شود.

 

طيف‌سنجي مادون قرمز                                                                                   Infrared Spectroscopy

نوعي روش طيف‌سنجي است كه در آن برخورد پرتوهاي ماودن‌قرمز  با ماده و بر همكنش آن با سطوح انرژي‌هاي چرخشي و ارتعاشي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. با اين روش مي‌توان گروه‌هاي مختلف مولكولي را شناسايي كرد و به ماهيت مواد مجهول پي برد.

 

آغازگر    Inititor                                                                                                                             

تركيبي است كه يك واكنش زنجيره‌اي را آغاز مي‌كند. پروكسيدها ، تركيبات آزو ، نور ، گرما و تابش از انواع آغازگرهاي واكنش پليمرشدن به شمار مي‌روند. 

 

J

 

K

 

L

 

ليگاند   Ligand                                                                                                                           

به مولكول ، يون ، راديكال يا هر گروهي كه در يك كمپلكس (گروه چنداتمي) به اتم مركزي پيوند داشته باشد ، ليگاند گفته مي‌شود.

 

ليگنين    Lignin                                                                                                                          

بخش غير سلولزي چوب است و حدود 25% چوب را تشكيل مي‌دهد. ليگنين ساختار شيميائي پيچيده‌اي داردو نوعي تركيب آروماتيك به حساب مي‌‌‌آيد.

 

لاتكس يا شيرابه  Latex                                                                                                                  

نوعي پراكنش پايدار از يك ماده پليمري در يك محيط آبي است. قطر ذرات پراكنده كه غالبا كروي هستند در حدود 30 تا 500 نانومتر است. لاتكس ممكن است طبيعي يا مصنوعي باشد. مثلا شير نوعي لاتكس است كه ذرات كروي پروتئين در آب پراكنده‌اند.

M

 

مدول                                                                                                                     (Modulus)         

نسبت تنش به كرنش در ناحيه الاستيك را مدول نامند. مدول نشانگر ميزان سفتي ماده است و با آن رابطه مستقيم دارد. فنر سفت‌تر مدول بزرگتري دارد.

 

تك‌پاشيدهMonodisperse                                                                                                                

اگر ماده‌اي پليمري فقط يك جرم مولكولي داشته باشد بدان تك‌پاشيده گويند.

 

مدول الاستيك                                                                                                Modulus Of Elasticity

به نسبت تنش ظاهري به كرنش معادل آن در محدوده رفتار الاستيك ماده مي‌گويند كه بر حسب نيرو بر واحد سطح بيان مي‌شود.

 

ميسلها     Micelles                                                                                                                       

ذرات كلوئيدي هستند كه از اجتماع برگشت‌پذير مولكولهاي حل‌شده در يك حلال به وجود مي‌آيند.

 

مرفولوژی (ريخت‌شناسی)                                                                                           (Morphology)

عبارت است از علم شناخت چگونگی توزيع فازها و نوع آنها در سامانه‌های چند جزئي. در معنی عام‌تر ، مرفولوژی بررسی ساختار ماده در حد تجمعات مولكولی است.

 

ماتريس    Matrix                                                                                                                         

به جزئي از يك آميزه پليمري گفته مي‌شود كه از لحاظ تركيب درصد معمولا بالاترين مقدار را دارد و يه طور كلي پليمر پايه يا تركيبي از چند پليمر را شامل مي‌شود.

N

 

نااستوكيومتري شدن                                                                                           Nonstochiometric

يك تركيب استوكيومتري ، تركيبي است كه نسبت شمار اتمهاي آن به يكديگر ، عددهاي صحيح و كوچك باشد. در تركيبهاي نااستوكيومتري ، نقصهايي در شبكه بلور وجود دارد ، يا بخشي از اتمهاي يك عنصر جاي خود را به اتمهاي عنصر ديگري مي‌دهند.

O

 

اوليگومر    Oligomer                                                                                                                       

پليمري است كه تعداد مونومرهاي آن در يك زنجير كم باشد و بنابراين وزن مولكولي كمي دارد. به عبارت دقيق‌تر به تركيباتي اوليگومر گفته مي‌شود كه جرم مولكولي آنها بيش از 500 و كمتر از 5000 باشد.

P

 

آغازگری نوری ( نورآغازگری)                                                                         (Photoinitiation)

واكنشي را گويند كه آغازگر واكنش پليمر شدن در آن در اثر پرتوهاي نوري (فوتوني) تجزيه و واكنش را آغاز مي‌نمايد. بعنوان مثال پديده زردشدن پوشش‌ها به هنگام مجاورت با تابش پرتوهاي خورشيد نوعي آغازگري نوري طلقي مي‌گردد.

 

آغازگر نوری                                                                                                (Photoinitiator)           

يك ماده افزودني است كه وقتي در معرض انرژي نوراني با طول موج بخصوصي قرار گيرد, به اجزاي واكنش‌پذير تبديل مي‌شود كه مي‌توانند واكنش تشكيل پليمر را از طريق واكنش‌ زنجيري شروع كنند. اغلب آغازگرهاي نوري (نورآغازگر) مصرفي براي واكنش‌هاي پخت راديكالي حاوي گروه‌هاي بنزوئيل هستند. در واقع اين گروه‌ها توان جذب انرژي نوراني را در خود دارند.

 

چندسازه پليمری                                                                                (Polymer Composite)               

ساختاري متشكل از چند ماده سازنده كه زمينه اصلي آن را مواد پليمري تشكيل داده‌اند. فايبرگلاس نوعي چندسازه پليمري است كه از دو ماده سازنده اصلي يعني الياف شيشه و رزين پلي‌استر غيراشباع ساخته‌شده‌است.

 

بس‌‌پاشيدگي                                                                                                          Polydispersity

حالتي است كه در آن ماده پليمري چند وزن مولكولي دارد. چنين پليمري را بس‌پاشيده گويند.

 

نرم كننده   Plasticizer                                                                                                                    

نوعي ماده افزودني به پليمر است كه باعث افزايش نرمي و انعطاف‌پذيري آن مي‌شود. اين افزودني مي‌تواند باعث كاهش گرانروي يا مدول الاستيك شود. بيشتر نرم‌كننده‌ها مايعات آلي غيرفرار يا جامداتي با دماي ذوب پايين هستند كه از راه كاهش نيروهاي بين مولكولي در يك رزين عمل نرم‌كردن را انجام مي‌دهند. نرم‌كننده‌ها به روش‌هاي مختلفي دسته‌بندي مي‌شوند. بسياري از نرم‌كننده‌ها براي پلاستيك‌هاي وينيلي به كار مي‌روند كه شناخته‌شده‌ترين آنها DOP ، DIOP ، DIDP هستند.

 

 رنگدانه نورتاب                                                                                           (Promotercent Pigment)  

رنگدانه‌اي ‌است كه در دماي پايين (نه در اثر گرمادهي) بواسطه واكنش‌هاي شيميايي, مالش و يا جريان الكتريكي و مغناطيسي نور تابش مي‌كند.

 

Q

 

R

 مركب روتوگراور                                                                                  (Rotogravure Ink)                 

مانند عموم مركب‌هاي صنايع چاپ هستند با اين تفاوت كه از گرانروي كمي برخوردارند و بواسطه وجود حلال‌هاي بسيار فرار سريعاً خشك مي‌شوند. به منظور بهبود خاصيت تركنندگي در اين نوع مركب‌ها از عوامل اصلاح‌كننده سطح ويژه‌اي استفاده مي‌نمايند.

طيف‌نگاري رامان                                                                                             Raman Spectroscopy

از پراكنش نور توسط مولكول‌ها مي‌شود اطلاعات مفيدي در رابطه با اجزاي سازنده و ساختار مولكولي ماده كسب نمود. طيف‌نگاري رامان فني است كه از اين خاصيت بهره برده و ساختار توده‌اي و يا سطحي ماده را مورد شناسايي قرار مي‌دهد.

 

 

S

 

جمع‌شدگی                                                                                                                  (Shrinkage)

عموما” مواد گرماسخت, نظير پلي‌يورتان‌ها و پلي‌استرهاي غيراشباع, بواسطه واكنش پليمر شدن و تشكيل پيوندهاي شيميايي قوي با كاهش حجم همراه‌اند. نتيجه كاهش حجم اين مواد با جمع‌شدن آنها در داخل قالب يا روي سطوح پوشش داده شده همراه است كه به آن پديده جمع‌شدگي گفته مي‌شود.

 

اثر هم‌افزايي   Synergitic Effect                                                                                                        

پديده‌اي است كه در نتيجه آن اثر و عملكرد تركيبي از دو افزودني بيشتر از عملكرد مورد انتظار از هر يك از افزودني‌ها به تنهايي است. به طور مثال برخي از پايداركننده‌هاي مصرفي براي پلاستيك‌ها داراي اثر هم‌افزايي دوجانبه‌اي هستند كه كارايي آنها را هنگام استفاده همزمان افزايش مي‌دهد.

 

اسفنج‌هاي هم‌آرايش يا تركيبي  Syntactic Foams                                                                               

يكي از انواع اسفنج‌هاي پلاستيكي است كه در آنها ساختار سلولي يا اسفنج‌گونه از راه استفاده از ذرات كروي كوچك و توخالي متشكل از رزين فنولي ، اپوكسي ، خاك‌رس ، شيشه يا ساير انواع ذرات ايجاد مي‌گردد.

 

پليمرشدن در محلول                                                                                     Solution Polymerization

در اين نوع پليمرشدن از حلال آلي يا آب استفاده مي‌شود كه با توجه به فاز موجود در آن مي‌توان به چند دسته زير اشاره كرد :

همه اجزا در يكديگر حل مي‌شوند. آغازگر نامحلول است. آغازگر و پليمر نامحلول‌اند. پليمر نامحلول است.

انتخاب حلال در اين پليمرشدن به عوامل مختلفي بستگي دارد. از پليمرهاي محلول در آب پرمصرف مي‌توان پلي‌آكريل‌آميد ، پلي‌آكريليك‌اسيد و پلي‌وينيل‌الكل را نام برد.

T

 

غليظ‌ كننده                                                                                                             Thickener             

موادي را گويند كه غلظت يا به عبارت صحيحتر گرانروي مخلوط مايعات را بالا مي‌برند. غليظ‌كننده‌هاي معروف عبارتند از صابون‌هاي سديم و آلومينيوم، بنتونيت، پلي‌اوره‌ها و برخي پليمرهاي با عوامل اسيدي.

 

گرماسخت     Thermoset                                                                                                                

به انواعي از تركيبات پلاستيكي گفته مي شود كه پس از شكل‌داده شدن ، در حالت نهايي خود غيرقابل ذوب و انحلال‌ناپذير باشند. اين مواد را نمي‌توان مجددا به كمك گرما نرم كرد ، مانند : رزين‌هاي ملامين.

 

گرمانرم    Thermoplastic                                                                                                                 

به تركيبات پلاستيكي گفته مي‌شود كه مي‌توان آنها را به طور مكرر با اعمال گرما نرم و مجددا بوسيله سردكردن سخت كرد ، بدون آنكه در ماهيت آنها تغييري حاصل شود.

U

 

V

 

گرانروي      Viscosity                                                                                                                     

يكي از خواص فيزيكي سيال است كه مقدار آن مقاومت سيال نسبت به حركت يا جريان‌يافتن را نشان مي‌دهد.

W

 

X

 

Y

 

Z